کتابچه راهنما امن سازی بر اساس OWASP Top 10-2017

🔥اولین نسخه از کتابچه ی راهنما کدنویسی امن بر اساس 10 آسیب پذیری تاپ owasp توسط جامعه کاربری securecoding منتشر گردید.

در این کتابچه به تشریح خلاصه هر کدام از آسیب پذیری ها به همراه کد آسیب پذیری و راه حل هایی با زبان های PHP، ASP.NET و JAVA در خود دارد.

امید است با همرایی جامعه کاربر securecoding ویکی و کتابچه روز به روز کامل و پربار تر شود.

اين گفتگو بسته شده است .